Tájékoztatás a 2013. rendelkező évi szja 1%-os civil kedvezményezettek részére

-
A 2012. évi Szja 1 %-ának a felajánlásáról szóló, 2013. rendelkező évi nyilatkozatokban az adófizető magánszemélyek által érvényesen megjelölt kedvezményezettek részére az állami adóhatóság 2013. szeptember 1-jéig juttatta el a felhívó-tájékoztató levelet, amelyben a szervezetek tájékoztatást kaptak a részükre felajánlott Szja 1 %-os összeg várható nagyságáról, és azon törvényi feltételekről, amelyek meglétét a levél kézbesítését követő 30 napon belül igazolniuk kell.

Ez évben sem képezte a felhívó-tájékoztató levél mellékletét az adatlap, amely 2013. szeptember 1-jétől a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) 1337A számú adatlapként letölthető, és kitöltve – postai úton, személyesen, vagy elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül – juttatható el az állami adóhatóság részére.

Az adatlapon a szervezet képviselője közölheti az adóhatósággal a szervezet főbb adatait, valamint lehetősége van arra, hogy megtegye a törvény által előírt nyilatkozatokat. Az adatlapot a szervezet állami adóhatósághoz bejelentett képviselőjének, illetve – a jogszabály szerinti meghatalmazás birtokában – a képviselő által meghatalmazott személynek kell aláírnia. Amennyiben a meghatalmazott írja alá az adatlapot, akkor erről a főlapon kell nyilatkoznia, és a meghatalmazást – amennyiben nem az adóhatósághoz bejelentett állandó meghatalmazott -, az adatlap papíros formában történő benyújtása esetén eredetben kell benyújtania. Az adatlap pontos kitöltése megkönnyíti az adategyeztetéseket és gyorsíthatja a kedvezményezett részére felajánlott összeg kiutalását. Fontos, hogy a kedvezményezett az adatlapon a hatályos adatokat tüntesse fel, amennyiben ezen adatok megváltoztak, az adatmódosítás a ’T201 számú adat- és változásbejelentő lap benyújtásával történhet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem jogosult a javára felajánlott Szja 1 %-os összegre az az alapítvány, társadalmi szervezet, vagy közalapítvány, amelynek 2013. augusztus 1. napja és az adatlap kelte között köztartozása állt fenn. Az előzőekben felsorolt szervezetek, továbbá a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek nem jogosultak az Szja 1 %-os összegre abban az esetben sem, ha a kedvezményezhetőség törvényi feltételeinek a meglétét nem igazolták (a 1337A számú adatlapot nem nyújtották be az állami adóhatósághoz) a felhívó-tájékoztató levél kézbesítését követő 30 napon belül, illetve a késedelmüket – alapos indokkal – nem mentették ki.

Jogszabályi előírás alapján, kivételes méltányosságot érdemlő esetben azonban az állami adóhatóság eltekinthet a fentiekben ismertetett feltételek meglététől. Kivételes méltányosságot érdemel különösen, ha az Szja 1 %-os összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. Kivételes méltányosság gyakorlása esetén is az Szja 1 %-os összeg átutalását az állami adóhatóság akkor teljesítheti, ha ezt megelőzően a kedvezményezett a fennálló köztartozását rendezi.

forrás: nav.gov.hu

Svájci Magyar Civil Alap

-
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttműködve a Svájci-Magyar Együttműködési Program forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.
 

Pályázati határidő:
2013. október 28.

A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentésére, Svájc pénzbeli hozzájárulást nyújt azoknak az országoknak, amelyek 2004. május 1-jén csatlakoztak az

Unióhoz. A program keretében Svájc összesen 130,7 millió svájci frankkal (kb. 31 milliárd Ft) támogatja Magyarországot. Az együttműködési program a következő területekre koncentrál: az alapinfrastruktúra és a környezet, egészségügy, a magánszektor ösztönzése, kutatás, partnerség és civil szervezetek tevékenysége a környezeti és társadalmi szektorban.

Svájc oly módon is hozzájárul az Európai Unió kibővítéséhez, hogy civil szervezetek számára támogatási alapot (Civil Alap) hozott létre.

A felhívásról részletesebben pályázati rovatunkban olvashat.

Véleményezhető az operatív programok módosítása és környezeti jelentése

-
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az uniós források felhasználásának javítása érdekében az operatív programok módosítására tesz javaslatot.

Az Új Széchenyi Terv keretében társadalmi véleményezésre kerül a 2007-20013-as időszakra szóló operatív programok módosításának összefoglaló tervezete, amely az alábbi linken érhető el: OP-módosítás társadalmi véleményezése 2013

Ehhez kapcsolódóan elindult a 2007-2013-as időszakra szóló Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) módosításához szükséges Stratégiai Környezeti Vizsgálat partnerségi egyeztetése is, amely az következő linken érhető el: KEOP-módosítás SKV-jának véleményezése 2013

forrás: nfu.hu

Az EMMI Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárságának közleménye

-
A Kormány elfogadta, hogy az Országgyűlés a 2004. évi I., a sportról szóló törvényben (Stv.) határozza meg teljes körűen az országos sportági szakszövetség létrehozására és működésére vonatkozó szabályokat. A cél az összhang megteremtése a 2014. március 15-én hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv és az Stv. szabályozása között.

A jelenlegi szabályozás kibővítésére azért van szükség, mivel az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény – a továbbiakban: Ptk.) már nem tartalmaz előírásokat a sportági szakszövetségre nézve. Így a sportágazati törvényben indokolt elhelyezni a korábbi Ptk. szakszövetségekre vonatkozó rendelkezéseit. Az új Ptk. lényegesen nagyobb terjedelemben szabályozza az egyesületekre vonatkozó rendelkezéseket is. Ez azért fontos, mert eltérő rendelkezés hiányában, ha a sportról szóló 2004. évi I. törvény nem tartalmaz az egyesület vagy a sportszövetség működésével összefüggésben különös rendelkezéseket, a Ptk-t vagy a Civil törvényt (2011. évi CLXXV. törvény), mint háttérjogszabályokat kell alkalmazni.

Kiadó: EMMI-Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság

forrás: MTI OS

Több mint egymilliárd forintot kapnak a civil szervezetek

-

Idén 128 magyar civil szervezet nyert csaknem 3,56 millió eurót, vagyis több mint egymilliárd forintot az Európai Gazdasági Térség (EGT)/Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) pályázatain – jelentette be Tove Skarstein, Norvégia budapesti nagykövete szerdán, Budapesten.

Az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány által létrehozott konzorcium idén februárban hirdette meg az alap első pályázatait. 2013-ban két témakörben makro-, 7 témakörben pedig kisprojektekre pályázhattak hazai civil szervezetek, továbbá civil aktivisták és vezetők egyéni ösztöndíjas programjainak támogatására is lehetőség nyílt.

A benyújtott 1029 kisprojektpályázat közül 105 részesült összesen mintegy 860 ezer eurónyi támogatásban. A kétfordulós makroprojekt-pályázaton továbbjutott 43 pályázó közül 23 nyert összesen 2,7 millió eurót hosszabb távú civil érdekérvényesítő és fejlesztő programok megvalósítására. A 15 ösztöndíjas pályázó közül pedig heten utazhatnak 3-6 hónapos norvégiai, illetve izlandi tanulmányútra.

A makroprojektek keretében az emberi jogok és érdekérvényesítés, valamint szervezet- és közösségfejlesztés témakörökben lehetett pályázni legalább 50 ezer eurónyi támogatásra.

A kisprojektre jelentkezők hét témakörben nyújthatták be pályázataikat. A legfeljebb egy évig tartó programokat emberi jogok és demokrácia; női jogok és esélyegyenlőség; szervezet- és közösségfejlesztés; ifjúsági és gyermekügyek; környezetvédelem és fenntartható fejlődés; jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak, valamint társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése területén hirdették meg. Ez utóbbi témában elsősorban a roma integráció kapcsán vártak pályázatokat.

A sajtóanyag szerint az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában. Ezen belül kiemelt figyelmet fordítanak az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot.

Tove Skarstein nagykövet a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a skandináv országokban nagyon erős a civil szektor, míg az EU új tagállamaiban ennek még nincs komoly hagyománya. A most indult program csak a kezdet – tette hozzá.

Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója közölte, hogy várhatóan még két további fordulóban hirdetnek pályázatokat a már említett hét témakörben. A második pályázati fordulót várhatóan 2014 első negyedévében hirdetik meg, ekkor 20 és 50 ezer euró közötti összegekre lehet majd pályázni. A harmadik pályázati fordulót pedig előreláthatólag 2014 harmadik negyedévében hirdetik meg, akkor 15 ezertől 40 ezer euró közötti forrásra lehet pályázni. Hozzátette: a tervek szerint még idén ősszel újabb ösztöndíjas pályázatokat is meghirdetnek.

Szerző: MTI

forrás: vg.hu

Cél a civil szervezetek működési környezetének javítása

-

Játékos formában, kvízek segítségével próbálja bemutatni munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkársága a Szigeten felállított sátrában – közölte a Civil Szigeten tartott sajtótájékoztatóján Latorcai Csaba.

Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kiemelte, hogy nem elkülönülten jelennek meg a fesztiválon, hanem a civil szervezetek között, a Civil faluban. Szavai szerint ezzel azt szeretnék hangsúlyozni, hogy a közigazgatás szerves egységet alkot a társadalommal és a civil szervezetekkel.

Mint rámutatott, a Szigeten egy olyan korosztály van jelen, amely rendkívül fogékony a civilségre és az annak lényegét adó önkéntes tevékenységre. 2010-ben az államtitkárság célul tűzte ki, hogy akadálymentesítsék a civilek életét és csökkentsék adminisztrációjukat. Mindezt annak érdekében, hogy a civil szervezetek minél több energiát fordíthassanak saját elképzeléseik megvalósítására – idézte fel a helyettes államtitkár.

Ennek a munkának az egyik lépése az új civil törvény megalkotása volt, amivel a jogi környezetet egyszerűsítették. A Nemzeti Együttműködési Alapon keresztül több ezer civil szervezet részesülhet támogatásban, a korábbinál kisebb adminisztráció mellett – mondta a helyettes államtitkár, aki mérföldkőnek nevezte a civil információs portál felállítását, ahol az érintett szervezetek minden lényegi információt megtalálhatnak.

A további lépéseket sorolva felhívta a figyelmet az ÁROP 1.1.18-as, EU által támogatott projektre, amely a civil szervezetek működési környezetének javítását tűzte ki célul. Ennek keretében a közigazgatás szereplőit, illetve a bírósági alkalmazottakat kívánják képezni annak érdekében, hogy az elmúlt évben megalkotott joganyagot egységesen értelmezzék – tette hozzá.

A projekt részeként visszacsatolást szeretnének kapni arról, hogyan látják a civil szervezetek, mennyiben valósultak meg a kitűzött célok és hol látnak lehetőséget további kormányzati intézkedésekre – hangsúlyozta Latorcai Csaba, utalva arra, hogy a sátorban is próbálnak minél több véleményt összegyűjteni.

Szavai szerint nagy az érdeklődés, a megjelentek szívesen töltik ki a közvélemény-kutatási kérdőíveket, és nagyon pozitívak a visszajelzések. Hozzátette, az államtitkárság egyébként a teljes arcát igyekszik megmutatni, ezért játékos formában, kvízek segítségével a különböző egyházakat és nemzetiségi közösségeket is megpróbálják bemutatni.

(MTI)

forrás: kormany.hu

Hasznos videó! Hogyan töltsük ki a beszámolónkat és közhasznúsági mellékletünket?

-
A nonprofit.hu és a NIOK Alapítvány videós segédlete civil szervezeteknek (egyesületeknek, alapítványoknak) az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet kitöltéséhez.

Civil szervezete most adja le az éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét, de nem tudja, hogy hogyan töltse ki azokat? Nem igazodik ki a változások között?
A nonprofit.hu és a NIOK Alapítvány segít Önnek!

Hogyantöltsük ki a beszámolónkat és közhasznúsági mellékletünket?
Ezzel a videóval indult el a nonprofit.hu vadonatúj Youtube-csatornája, ahol a továbbiakban is érdemes követni bennünket!
A csatornát a http://www.youtube.com/nonprofitponthu címen érheti el.

Ha első kézből szeretne tájékozódni, kedvelje Facebook oldalunkat!
Itt található: https://www.facebook.com/nonprofit.hu

Hasznosnak találta a segítséget? Támogassa egy hívással vagy egy megosztással a NIOK Alapítványt!

Jó tanácsok 1%-ot adományozóknak

-
Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének sajtóközleménye: Évente több mint 2 millió ember érzi szükségét annak, hogy nyilatkozzon az 1+1 % -ról , támogatást adjon a civil szervezeteknek, egyházaknak , bizonyos közintézményeknek és közgyűjteményeknek. Legyünk büszkék e magyar találmányra, melyet több európai ország átvett tőlünk. De éljünk vele jól, és tudatosan!

Mire figyeljünk az 1%-os adományozás során?

E rövid ismertetővel a civil szervezeteknek juttatott 1%-ra, az adományozás e sajátságos módjának szabályaira hívjuk fel a figyelmet, melyet minden adózó, és adóját idejében befizető állampolgár május 21-ig megtehet.(A nyilatkozás módjairól az adhat.hu -n olvashat tájékoztatót.)

Úgy tudunk helyesen adni, ha az 1% valóban a legjobb helyre kerül, és az adott szervezet megfelelően használja fel az összeget. Magyarországon nem fordul elő tömeges mértékben visszaélés, de vannak problémák itt is, figyeljünk oda, legyünk felelős adományozók, és ne csalóknak vagy rosszul működő szervezeteknek juttassunk támogatásokat! Rossz helyre küldött 1%-unk máshol hiányozni fog!

Kinek adjunk?

  • Olyan szervezetnek adjon 1%-ot, melynek ismeri működését, céljaival egyetért, és megfelel a törvényi előírásoknak. Sajnos nincs ilyen hivatalos lista, de az adhat.hu összegyűjtött több ezer ilyen szervezetet, ahol útmutatókat is talál a tájékozódáshoz.
  • Kizárt szervezeteknek semmiképp se adjon!
  • Ha nem találkozott még civil szervezettel, mely elnyerte volna bizalmát, akkor keressen egy új szervezetet! Ha eddig nem tette meg, akkor sincs még késő: nézzen utána az interneten! Nézze meg a weboldalát! Az Adhat.hu adatbázisa és szervezetkeresője is jó kiindulási pont lehet, mely az Országos Bírósági Hivatal adatbázisával is össze van kapcsolva, és sok szempontból mutatja be a szervezetek munkáját.
  • Megtalálta? Kérjen tőle tájékoztatást, hogy mire gyűjtenek, és kérdezze meg mire költötték az eddigi 1 %-os bevételüket!
  • Válasszon etikus adománygyűjtőt: az atlathatosag.eu weboldalon szereplő szervezetek aláírták az Etikai Kódexet és vállalták, hogy minél átláthatóbbá teszik a működésüket, többek között a saját weboldalunkon is ismertetik, mire gyűjtenek, valamint gazdálkodási és egyéb dokumentumokat is megjelenítenek.
  • Kérjen visszajelzést 1%-os adományáról: mind a civil szervezeteknek mind pedig az adományozóknak hasznos, ha információt adhat és kaphat egy-egy cél eléréséről. A civil szervezet nem ismerheti meg az Ön adatait, de Ön tájékozódhat.
  • Ne csak 1%-ot adjon, hanem adományozzon is, vagy vegyen részt a szervezet munkájában, ismerje meg közelebbről a tevékenységét: önkénteskedjen!
  • Különféle módokon egész évben adományozhat: bankkártyás fizetéssel, telefonon (13600 Adhat vonalon már 61 szervezetnek adhat), csekken, átutalással.

A lényeg, hogy legyen tudatos adományozó, 1%-ról nyilatkozó. A hosszú távú kapcsolat az adományozó és a szervezet között biztosíték, hogy Ön is részese lehessen egy jó ügynek.

Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete

Hazai civil szervezetek külföldi minták alapján hozták létre az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületét 2012-ben, és megalkották saját Etikai Kódexüket is. Az Etikai Kódex fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság. Céljuk, hogy az adományozó valós képet kapjon a szervezetek adománygyűjtéssel kapcsolatos tevékenységéről.

Honlap: www.atlathatosag.eu

Rólunk

-

A NOHA – Nonprofit Hagyomány Alapítvány célja a hagyományőrzés, a kulturális értékek közvetítésének missziója és a civil szféra hatékonyabb összekapcsolása. Magyarországról hiányzik egy olyan egységes civil hálózat, amely érdekektől és politikától mentes kulturális értékeket képviselne, illetve ehhez kapcsolódó rendezvényeket szervezne meg.

Közhasznos fesztivál címmel programot szervezünk, melyen hazai és határ menti magyar civil szervezetek részvételével mutatjuk be a magyar hagyományokat, a magyar identitástudat erősségét. E mellett erősítjük az összefogást, a civil szervezetek egymás munkásságát, tevékenységét megismerve találhatnak partnerre és valósítanak meg nagyszabású magyar-magyar programokat.

Ezt a célt szolgálja Alapítványunk által üzemeltetett transzparencia.hu honlap is, mely a hazai civil szervezetek nyilvánosságát segíti elő. Számviteli és pénzügyi, valamint közhasznú beszámolókat teszünk közzé, a vonatkozó jogszabályokat, formai és tartalmi követelményeket gyűjtjük össze, valamint az SZJA1% felajánlásokban is segítünk. A bezsámolókból kiderül, a civil szervezetek milyen területeken értek el eredményeket, így a hasonszőrű szervezetek elé követendő példát állítunk, illetve együttműködési lehetőségeket kínálunk.

Ezúton kérjük kedves civil társainkat, hogy közhasznú beszámolóikat e-mailcímünkre küldjék meg szkennelt (jpg, tif, pdf, stb) formátumban, hogy azt a Közhasznó beszámolók között megjelentessük!